Про уроки математики і не тільки…

 У період з 20 по 24 листопада адміністрацією школи № 10  здійснювався тематичний  контроль з питання «Компетентнісний підхід щодо реалізації змістових ліній Держстандарту на уроках математики».

  Основною метою вчителів математики школи  є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції. Відповідно до нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти вчителі Асєєва Т.О., Яворська О.В., Лопачук А.С.   розкривають роль та можливості математики у пізнанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечення усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальної людської культури; розвивають логічне, критичне і творче мислення учнів, працюють над розвитком здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судження; забезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ; формують здатність логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач, використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів; розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману інформацію в особистому житті; формування здатності оцінювати правильність і раціональність розв’язання математичних задач, обґрунтовувати твердження, розпізнавати логічно некоректні міркування, приймати рішення в умовах неповної, надлишкової, точної та ймовірнісної інформації.

   На виставці, яка діяла протягом тижня у методичному кабінеті школи, вчителі представили матеріали, що підтверджують роботу щодо розвитку наступних компетентностей:  громадянська компетентність, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, інформаційно- комунікаційна,ключова, комунікативна, міжпредметна, естетична, предметна (галузева), проектно-технологічна, соціальна.

Вчителі Асєєва Т.О., Яворська О.В., Лопачук А.С. організуовують навчання учнів так, щоб водночас достатньо повно реалізовувалися формування й розвиток умінь учнів як творчого, так і критичного мислення. Розв’язанню цієї проблеми певною мірою сприяє посилення спрямованості навчання на активізацію пізнавальної діяльності дітей. Це призводить до формування в освітньому процесі нової культури навчання, під час якої знання й уміння здобуваються в діяльності та розв’язанні проблем в умовах активної позиції учня з урахуванням його індивідуальних особливостей.

         Заступник  директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №10 Т. Нелепенко