Що треба знати для працевлаштування тим, кому за 50

На пенсію ще рано, а на роботу вже не беруть: реалії працевлаштування в Україні людей передпенсійного вікуТа куди тебе пiсля п’ятдесятки на роботу вiзьмуть? Ти вже в сорок нiкому не потрiбен!” – на жаль, у цих словах гiрка правда про можливiсть працевлаштуватися в Українi людям передпенсiйного вiку. Про це пише газета “Експрес”

Не дивина, що таких серед офiцiйно безробiтних у країнi – третина.   Що ж робити людям, якi ще енергiйнi, сповненi сил i, що важливо, справжнi професiонали? Чому в Українi вiк є перешкодою у продовженнi кар’єри, працевлаштуваннi, тодi як у свiтi все якраз навпаки?

I хоча з 1 сiчня завдяки Закону України “Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй” та доповненням у частинi 2 статтi 14 Закону “Про зайнятiсть населення” пiдприємства зобов’язали працевлаштовувати осiб передпенсiйного вiку, а в разi вiдмови – навiть накладати штрафи, експерти кажуть, що сподiватися iншого ставлення до себе тим, кому за п’ятдесят, навряд чи варто.

Обговорюємо деталi змiн до законiв та їх пiдводнi течiї з Лiдiєю Ткаченко, провiдним науковим спiвробiтником Iнституту демографiї та соцiальних дослiджень iменi М.В. Птухи НАНУ, та юристом ГО “Соцiальний рух” Вiталiєм Дудiним.  

– Отже, кому новi змiни в законi гарантують працевлаштування?  

Л. Ткаченко: – Передусiм вони стосуються 50-рiчних та старших людей, яким до виходу на пенсiю за вiком вiдповiдно до статтi 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” залишилося 10 i менше рокiв.   Отож, якщо на фiрмi 8 – 20 працiвникiв, то один iз них повинен мати за 50 рокiв. А для пiдприємств iз чисельнiстю штатних працiвникiв понад 20 осiб установлюється квота 5% на працевлаштування людей, яким до пенсiї менш як 10 рокiв. До прикладу, якщо це 100 осiб, то 5 iз них мають бути передпенсiйного вiку. Лише пiдприємства, де менш як 8 працiвникiв, не зобов’язанi брати на роботу людей передпенсiйного вiку.

– Що передбачено за недотримання квот?

– Стаття 53 закону про зайнятiсть передбачає, що штраф накладають, якщо впродовж року пiдприємство не виконало квоти та одночасно людинi вiком понад 50 рокiв необгрунтовано вiдмовили в працевлаштуваннi. Стягнення в такому разi – двократний розмiр мiнiмальної зарплати (якщо врахувати, що 1 сiчня 2018 року мiнiмальна зарплата мала б зрости до 3723 гривень, то штраф становитиме 7446 гривень).

– Це нововведення вплине на ситуацiю з працевлаштуванням громадян України передпенсiйного вiку?

– Якщо й вплине, то неiстотно. Малоймовiрно, що вже через два мiсяцi працедавцi кинуться шукати 50-рiчних працiвникiв.   Держстат нещодавно оприлюднив статистичнi данi про зайнятiсть громадян за перше пiврiччя цього року. Лише 67,6% українцiв вiком 50 – 59 рокiв (62% жiнок i 74% чоловiкiв) нинi працюють, а третина людей передпенсiйного вiку – безробiтнi. Загалом тепер в Українi живе 3,7 мiльйона людей вiком 50 – 59 рокiв, i 1,8 мiльйона з них (1,1 мiльйона саме жiнок) – не працюють.

– У багатьох оголошеннях про пошук працiвникiв роботодавцi пишуть про вiковi обмеження. Чи це законно?  

– Згiдно iз законом про зайнятiсть в Українi заборонено зазначати в оголошеннях, у рекламi про вакансiї обмеження вiку кандидатiв, пропонувати роботу лише жiнкам або лише чоловiкам. На жаль, у нас цього не контролюють як слiд. А мала б про це дбати Державна iнспекцiя України з питань працi.

– Чи реально довести, що у працевлаштуваннi вiдмовили необгрунтовано?  

В. Дудiн: – Вiдтепер легше, тому що особа потрапляє в перелiк захищених категорiй, i необгрунтована вiдмова їй у роботi буде розцiнена як серйозне порушення. Для оскарження в судi потрiбно вимагати вiд працедавця письмову вiдмову з указанням причини – можна надiслати письмове звернення iз запитанням, чому вас не прийняли на роботу. I добре, щоб спiвбесiдi передувало ваше письмове резюме iз зазначенням вiку.

– Як за кордоном людей передпенсiйного вiку мотивують до роботи?

Л. Ткаченко: – У розвинутих європейських країнах, де населення старiє, а народжуванiсть низька, бiльшостi працездатних осiб за 40 рокiв. Тому на пенсiю у країнах Євросоюзу йдуть переважно в 65 рокiв, а в Iзраїлi – у 70 рокiв, i там людей 55 – 64 рокiв заохочують до працi. До прикладу, у Нiдерландах скасовано податковi пiльги дострокового виходу на пенсiю. В Австрiї, Фiнляндiї, Францiї, Нiмеччинi, Iталiї, Португалiї i Чехiї пiдвищили або встановили штраф за достроковий вихiд на пенсiю, а в Бельгiї, Фiнляндiї, Францiї, Iспанiї, Чехiї та Великобританiї збiльшено премiю за пiзнiший вихiд на пенсiю. У Бельгiї та Фiнляндiї передбачено навiть бонус для тих, хто працює у вiцi вiд 62 до 65 рокiв, у них пiдвищується коефiцiєнт накопичень.

– Хороша мотивацiя!

– Так! Також дiють програми поступового виходу на пенсiю або часткової пенсiї. Зрештою, у бiльшостi європейських країн не заборонено йти на пенсiю i далi працювати. У деяких країнах зменшують частку податку iз зарплати для пенсiонерiв, що працюють. Людям старшого вiку можуть давати довшу вiдпустку, скорочувати кiлькiсть робочих годин тощо. Найвищий рiвень зайнятостi людей перед офiцiйним виходом на пенсiю у Швецiї (75,5%), а найнижчий – у Грецiї (36,3%).   Зрештою, у багатьох європейських країнах пропагують переваги працiвникiв старшого вiку. Їх називають надiйнiшими, стабiльнiшими, з високим рiвнем лояльностi до роботодавця та фiрми. За дослiдженнями Мiжнародної органiзацiї працi, старшi працiвники менше запiзнюються на роботу i менше разiв на рiк беруть лiкарнянi.